Bli medlem

Ta ansvar for egen arbeidsplass!

Fagorganisering er det som har skapt den norske modellen og som framheves av blant annet av OECD (Organisasjonsen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Kontingenten er 1,6% av all brutto lønn, les mer om kontingenten.

Innmeldingsskjema

Vi må være mange!

 • Det er antallet medlemmer som bestemmer fagbevegelsens innflytelse
 • Det er de organiserte som oppretta velferdsstaten – og det er de organiserte som må forsvare den
 • Det er et medlemskap i Fellesforbundet som gir de organiserte på en arbeidsplass verktøyene til å sloss for bedre lønns- og arbeidsforhold
 • Det er bare arbeidsfolk som tenker på arbeidsfolk. Over hundre års historei har vist oss at det er kun når vi står mange sammen vi kan greie å få vår rettmessige del av verdiene som skapes i bedriften og samfunnet

Tariffavtalen legger en planke i bånn

 • Opparbeida rettigheter er ikke hugget i stein. Hvis vi ikke er mange nok bak tariffavtalen kan vi miste disse rettighetene
 • Når vi forhandler sentralt må vi som regel forsvare alt det vi har før vi kan oppnå noe nytt
 • Tariffavtalen gir deg en bedre pensjon gjennom AFP-ordningen. Det er kun når du jobber på bedrift med tariffavtale du har krav på AFP
 • Alle er avhengige av hvilke resultater fagbevegelsen oppnår – det er de organiserte som legger lista. Hvis vi mister noe i tariffavtalene, mister de uorganiserte det samme. Derfor må alle være med – så vi ikke mister noe!
 • Det er viktig å ha kontroll på minstelønna. Hvis avstanden blir for stor mellom topp og bunn, betyr det at bedrifter med gode lønns- og arbeidsforhold vil tape.
 • Med medlemmer og klubb på bedriften har vi gjennom Hovedavtalen og tariffavtalekrav et rammeverk for å komme i forhandlinger med ledelsen. På uorganiserte bedrifter har man ikke samme forhandlingsrett, og styringsretten praktiseres altomfattende. klubb forutsetter medlemmer og tillitsvalgte, og det gir dere som arbeidstakere mulighet for makt som sjefen ellers sitter alene på.
 • Hvis det blir få eller ingen medlemmer på bedriften faller tariffavtalen bort sammen med alle rettighetene, og da er det kun lovverket som gjelder.

En profesjonell organisasjon

 • Det koster å ha en organisasjon som kan hjelpe deg når du trenger det
 • Medlemmer i Fellesforbundet får hjelp fra tillitsvalgte, avdeling, forbund og LOs advokater
 • Vi vinner ikke alle saker – men mange, og det koster ikke deg som medlem noe utover medlemskontingenten.
 • Forbundet jobber også med å fremme våre interesser i politiske saker som angår alle oss som jobber innenfor forbundets bransjer. Det kan være endringer i Arbeidsmiljøloven, rammevilkår for de enkelte bransjene, sosial ytelser for de som ramler utenfor eller utbygging av vei eller jernbane
 • Forbundet skolerer medlemmer og tillitsvalgte sånn at de blir satt i stand til å jobbe for gode lønns- og arbeidsforhold på sin bedrift. Kurs i regi av Fellesforbundet koster ikke noe for medlemmer
 • For å ha et apparat som kan håndtere alle disse arbeidsoppgavene må forbundet ha en sunn økonomi, og medlemskontingenten er den eneste inntektskilden forbundet og avdelingene har.

Yrkesskade er det noen av våre medlemmer hvert eneste år som blir utsatt for. Hva som skal utbetales blir en sak mellom deg og arbeidsgivers forsikringsselskap. Forsikringsselskapene vil som oftest nekte utbetaling fordi det er vanskelig å bevise årsakssammenheng mellom skaden og tapt inntekt. De er uansett ikke interessert i å betle ut «for mye» i erstatning. Da er det godt å ha et forbund i ryggen som har erfaring med å takle slike saker. Fellesforbundet hjalp medlemmer til å få utbetalt 21,1 millioner i erstatning i 2013. NB! Hvis det er en skade på din bedrift er det viktig å ta kontakt med klubbtillitsvalgte/avdeling med en gang, sånn at frister blir overholdt og saksgangen blir riktig.

Utdanningsstipend fra LOs utdanningsfond kan også medlemmer av Fellesforbundet søke om. Ved å trykke her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

AFP kan være en økonomisk gullgruve hevder vår organisasjonsarbeider.

Arbeidsgiverne er også organisert i arbeidsgiverforeninger og støtter opp om det organiserte arbeidsliv.

3 forsikringer er også inkludert i medlemskapet + en frivillig forskring.

LO favør Innboforsikring, dekker tap og skader på innbo og løsøre.

LO favør Grunnforsikring, er en liten livsforsikring som er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall.

LO favør fritidsulykkesforsikring er en ulykkesforsikring som gjelder i medlemmets fritid.

Help advokatforsikring, denne forsikringen dekker private saker. Vi har på vegne av hvert enkelt medlem tegnet denne forsikringen til en veldig hyggelig pris, denne avtalen kan hvert enkelt medlem si opp dersom en ikke ønsker denne forsikringen likevel.

Oppsummering

Gjør din plikt og krev din rett. Grunnregelen er at arbeidsgiver har styringsretten over arbeidstakerne i arbeidstiden. Å være organisert sammen med hundretusener av andre organiserte arbeidstakere gir rett til innflytelse på arbeidsgivers styringsrett. Denne retten forutsetter at en først gjør plikten sin som arbeidstaker innenfor de regler som gjelder i arbeidslivet.

Den viktigste medlemsfordelen er tryggheten en oppnår ved å være en del av et stort fellesskap, et fellesskap som gir deg hjelp og støtte fra dine fagforeningskamerater, tillitsvalgte, klubben, avdelingen og forbundet sentralt. Det er et 20-talls forbund tilsluttet LO (Landsorganisasjonen i Norge.), Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor, noe som gir oss den nødvendige styrke til å sette makt bak våre krav.

Trygghet på arbeidsplassen oppnås gjennom en tariffavtale mellom partene. Hovedavtalen og overenskomsten er viktige medlemsfordeler som sikrer trygge og gode arbeidsforhold. Dyktige og godt skolerte tillitsvalgte vil ved å bruke det lov og avtaleverket som er tilgjengelig for organiserte arbeidstakere gi Fellesforbundets medlemmer på arbeidsplassen enda en stor medlemsfordel.

Juridisk hjelp kan du få fra forbundet hvis du kommer i konflikt med arbeidsgiveren i forbindelse med lov- og avtaleverket. Også saker om manglende utbetaling av lønn eller feriepenger – eller i verste fall at en blir utsatt for en usaklig oppsigelse eller yrkesskade. En svært viktig medlemsfordel er den hjelp en som medlem da kan få fra forbundet. Fellesforbundet dekker utgiftene med eventuell rettssak og skaffer en advokat.

Det er en forskjell på å ha rett, og å få rett!  Den faglige og økonomiske hjelpen medlemmer i Fellesforbundet kan få i slike saker  vil mange ganger være det som skal til for at en får rett.